Finansordbok

Aktiemäkleri avser en rådgivningstjänst som primärt är till för kunder som vill vara mer aktiva men samtidigt ha någon person att diskutera sina investeringsbeslut med. Kunder som har en aktiemäkleritjänst kan ofta ringa till en aktiemäklare som kan berätta t.ex. vilka aktier eller obligationer som aktiemäklarens företag tror på. Aktiemäklaren kan också utföra din order. Ofta får du som har denna tjänst olika utskick via epost där olika investeringsförslag presenteras.
Alfa- resp. Betaprodukter avser i förvaltningssammanhang om en produkt är aktivt förvaltad (alfa) eller passivt (beta). Betaprodukter följer normalt utvecklingen av en underliggande marknad (ett underliggande index). Indexfonder är alltså ett exempel på en betaprodukt. Alfaprodukter är aktivt förvaltade fonder inklusive de flesta hedgefonder där förvaltarens skicklighet avgör om du får en bättre eller sämre avkastning än index.
Bitcoin avser en typ av kryptovaluta som skapades 2009. Bitcoin är den största kryptovalutan idag. För att äga Bitcoin behöver du en s.k. Bitcoin-plånbok med en Bitcoin-adress. Det maximala antalet Bitcoins som kan skapas är 21 miljoner och det finns idag knappt 17 miljoner i cirkulation. Bitcoins värde är inte kopplat till någon underliggande tillgång (till skillnad mot en aktie vars värde är kopplat till bolaget som utfärdat aktien), utan värdet på en Bitcoin avgörs av vad en annan person på marknaden är beredd att köpa den för. Bitcoin är således en mycket volatil tillgång. Se här för en guide om bitcoin i Sverige.
Courtage är en transaktionsavgift som tas ut när du köper eller säljer aktier eller andra finansiella instrument. Ofta finns det ett fast minimibelopp och en procentuell avgift som gäller efter att minimibeloppet har uppnåtts.

Diskretionär Förvaltning innebär i praktiken att du ger din rådgivare ett uppdrag att ta hand om dina pengar utifrån vissa förutbestämda ramar, utan att rådgivaren behöver få ditt godkännande inför varje transaktion, t.ex. vid säljande av en fond för att köpa en annan fond eller liknande. Vilka beslut och förändringar som får göras framgår då i ett avtal mellan dig och rådgivaren, men därefter har rådgivaren/förvaltaren rätt att göra de förändringar som rådgivaren anser vara lämpliga. Prismodellen är normalt en procentandel av det kapital som rådgivaren förvaltar åt dig.

ETF står för "Exchange Traded Fund", vilket på svenska översätts till ”börshandlad fond”. En ETF till skillnad från "en vanlig fond" handlas över börsen och prissätts i realtid (precis som en aktie). Det finns idag många typer av exponering du kan få via en ETF - allt ifrån olika geografiska index till sektorer, branscher och olika typer av råvaror. ETF:er liksom indexfonder är generellt sett billigare än aktivt förvaltade fonder (men inte alla gånger). När du handlar utländska ETF:er glöm då inte att tänka på att du ofta kan få en valutaexponering genom ETF:er, då de flesta utländska ETF:er handlas i USD eller EUR.
Externa resp. interna produkter är begrepp som kännetecknar vilken relation produkter (olika finansiella instrument) har i förhållande till någon aktör på sparandemarnkaden. Som exempel, om en bank (Stora Banken) har ett fondbolag så kallas Stora Bankens fondbolags produkter (t.ex. fondbolagets fonder) för interna. Exempel på råd om extern produkt: samma rådgivare ger råd om en fond från Fondbolag X (ett fondbolag som inte har någon koppling till Stora Banken). Exempel på råd om intern produkt: en rådgivare på Stora Banken (som har ett eget fondbolag, fondbolaget Stora Fondbolaget) ger råd om en Stora Fondbolaget-fond.  
Fondförvaltare avser den person/de personer på ett fondbolag som är ansvariga för förvaltningen av en fond, d.v.s. avgör bl.a. vilka tillgångar som fonden ska investera i.
Gör-det-själv-tjänster avser olika plattformar där du som kund har möjlighet att köpa/sälja t.ex. fonder och aktier. Du kan få tillgång till olika analyser och analysverktyg (t.ex.”toppfonder”, topplistan för aktier m.m.) i dessa tjänster. Du får däremot inte individuella råd och du kan inte få svar på hur mycket av en fond du bör köpa beaktat hur din egen ekonomiska situation ser ut i övrigt. Priset för handel (courtagekostnad) är ofta lågt och ingen fast avgift brukar utgå. I Sverige är Avanza och Nordnet nätmäklarna med de mest kända plattformarna för gör-det-själv-tjänster även om de flesta storbankerna och vissa andra aktörer har liknande lösningar. Se vilka som har gör-det-själv-tjänster här.
Investeringsrådgivare avser en person (eller en ”robot”) som lämnar råd. För att en rådgivare ska kunna lämna råd enligt gällande lag måste ett antal kriterier vara uppfyllda. Rådgivaren måste bl.a. ha kontrollerat att investeringen (i) uppfyller kundens syfte, (ii) ryms inom de risker som kunden finansiellt kan bära, samt (iii) är sådan att kunden har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunden ska förstå riskerna med investeringen.
ISK (investeringssparkonto) är en sparform där man slipper redovisa sina olika köp och försäljningar av t.ex. fonder och aktier individuellt till Skatteverket. Du betalar inte heller någon skatt direkt på faktisk avkastning. Istället betalar man en s.k. schablonskatt som baseras på investeringssparkontots värde vid ingången av varje kvartal. Till det värdet adderas insättningar av kontanta medel och värdepapper under året. Innehavaren av kontot behöver inte själv administrera och rapportera till Skatteverket för kontot.
Kryptovaluta avser en typ av virtuellt instrument som inte ges ut av en stat/riksbank (och på det sättet skiljer sig från ”vanliga” valutor). Kryptovalutan bygger på ett decentraliserat nätverk som möjliggör direktkommunikation mellan två för varandra okända parter. En person kan på så sätt skicka värde till en annan, utan att en tredje part behöver utföra eller godkänna transaktionen (till skillnad från vanliga banköverföringar där en eller flera banker är inblandade). Godkännandet lämnas istället av alla de datorer som ger kraft till nätverket. Detta är ett exempel på s.k. blockkedjeteknik. Den största kryptovalutan för närvarande är Bitcoin. Exempel på andra stora kryptovalutor är Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Litecoin, NEM, Stellar, IOTA, NEO, EOS, Dash och Monero. Se här för en beskrivning av de primära skillnaderna mellan kryptovalutor och aktier.
MiFID II är smeknamnet på Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU. MiFID II fick effekt i Sverige som svensk lag den 3 januari 2018, främst genom omfattande ändringar i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Huvudsyftet bakom MiFID II är att öka skyddet för investerare på finansmarknaden i EU genom ökad enhetlighet och transparens. Se mer om MiFID II här.
Öppen Arkitektur avser en situation där en rådgivare eller en plattform erbjuder produkter (ofta fonder) från andra bolag än det egna t.ex. en bank som i sitt placeringsuniversum har en rad fonder från andra fondbolag. Motsatsen är således om aktören endast arbetar med produkter från de egna leden.
Portfölj avser vanligtvis ditt samlade innehav av värdepapper.
PLURO-KATEGORISERING: Privatbanker vänder sig generellt till kunder med ett större placeringsbart kapital. Privatbanker tillhandahåller typiskt sett rådgivning från en fysisk person och de störra privatbankerna har ofta (likt universalbankernas Private Banking-avdelningar) ett antal kringtjänster som ett led i sitt erbjudande.
Provisionsintäkter (även kallat distributionsavgifter, retrocessioner eller kick-backs) innebär att om Banken A säljer (ger råd om placering i) fondbolaget B:s fond så får Banken A en ersättning, som vanligen är 50-70 % av fondavgiften. Ersättningen utgår som en procentuell andel av investerat kapital. Samma ersättning betalas av fondbolagen till nätmäklarna för fonder som köpts genom nätmäklarnas plattformar.
Rådgivande Portföljförvaltning används på denna sida synonymt med definitionen av Traditionell Rådgivning.
Robotrådgivning / Automatiserad rådgivning avser en webbaserad tjänst där du genom ett elektroniskt formulär svarar på ett antal frågor och sedan får ett förslag på en portfölj eller förslag på specifika investeringar. Flera robotrådgivare har startats i Sverige under senare år och det finns även många robotrådgivare i utlandet. Robotrådgivarnas avgifter är ofta låga och ”lågkostnadsprodukter” (t.ex. sådana produkter som kallas indexfonder, ETF:er) används ofta. Robotrådgivning är typiskt sett helt automatiserad, vilket är varför det kallas ”robotrådgivning”.
PLURO-KATEGORISERING: Det finns cirka 60 sparbanker i Sverige. Sparbanker erbjuder liksom universalbanker samtliga typiska banktjänster, t.ex. person- och sparkonton, internetbank med möjlighet att betala räkningar, bolånekrediter m.m. Sparbankerna har inga enskilda aktieägare som kan kräva vinstutdelning, utan vinsten stannar kvar i sparbanken.
Strukturerade produkter är ett samlingsnamn för flera olika produkter som aktieindexobligationer, autocalls, sprinters, indexobligationer m.fl. Gemensamt för dessa produkter är att de har en viss löptid (produkten har en livstid). Vanligen är löptiden 1-5 år och alla olika typer av exponeringar går att få (olika marknader och tillgångsslag). En strukturerad produkt består ofta av en obligation och ett derivat som gör att om produkten innehålls en viss tid så utfaller hela eller delar av det satsade beloppet. Detta om inte bolaget som utfärdat obligationen går i konkurs (vilket flera sparare som köpt strukturerade produkter innehållandes obligationer utgivna av amerikanska investmentbankerna Bear Stearns och Lehman Brothers tyvärr fick erfara under finanskrisen).
Tjänstepension betalas av arbetsgivaren (och enligt pensionsmyndigheten har ungefär 90% av alla anställda tjänstepension). Tjänstepensionen består av ålderspension, efterlevandeskydd och ersättning vid sjukdom. Den är ofta en stor del av din framtida pension. Hur stor tjänstepensionen blir påverkas av hur länge du arbetar, hur stora premier som betalas in och hur dessa premier placeras.
Traditionell Rådgivning avser en rådgivningsform där rådgivaren samlar in data om dig (om din ekonomiska situation, riskvilja, investeringshorisont och erfarenhet). Därefter får du ett förslag på lämpliga tjänster och produkter baserat på hur aktiv du själv vill vara. En tydlig skillnad mot diskretionär portföljförvaltning är att rådgivaren behöver inhämta ditt godkännande inför varje investering, t.ex. om rådgivaren vill sälja en fond för att köpa en annan. Prismodellen är, liksom för diskretionär portföljförvaltning, normalt en procentandel av det kapital som är föremål för rådgivningen.
PLURO-KATEGORISERING: Universalbanker erbjuder samtliga typiska banktjänster, t.ex. person- och sparkonton, korttjänster, internetbank med möjlighet att betala räkningar, bolånekrediter m.m. Universalbanker erbjuder normalt rådgivning från en fysisk person.
PLURO-KATEGORISERING: Utländska aktörer i denna grupp har privatbanksverksamhet som är tillgänglig för svenska kunder. Eventuella kontaktpersoner är normalt sett baserade utomlands (t.ex. London eller Zürich). Utländska aktörer i denna grupp har typiskt sett högre minimikapitalkrav för erbjudandet av sina tjänster än vad motsvarande svenska aktörer har.
Värdepapper är ett samlingsnamn för olika finansiella instrument, bl.a. aktier, obligationer, fondandelar eller strukturerade produkter.