Vad betyder MiFID II?

MiFID II är smeknamnet på Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU. MiFID II fick effekt i Sverige som svensk lag den 3 januari 2018, främst genom omfattande ändringar i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Huvudsyftet bakom MiFID II är att öka skyddet för investerare på finansmarknaden i EU genom ökad enhetlighet och transparens. Se mer om MiFID II här.