Allmänna villkor - Pluro

 1. ALLMÄNT
  1. Tjänsterna som Pluro AB, org. nr 559124-6979 (”Bolaget”) utför enligt de villkor och meddelanden som framgår nedan (”Villkoren” eller ”Avtalet”) framgår av Punkt 1.2 nedan, och, i förekommande fall, Punkt 3.1 nedan (”Tjänsten”). Bolagets verksamhet är inte tillståndspliktig. Bolagets webbplats är www.pluro.se (”Webbplatsen”). Med ordet ”du” avses i dessa Villkor den kund som besöker Webbplatsen och/eller bidrar med innehåll till den.
  2. Bolaget tillhandahåller informations- och jämförelseverktyg på Webbplatsen. Huvudsyftet med dessa verktyg är att du ska få en överblick över vilka tjänster som värdepappersbolag (inkl. s.k. robotrådgivare), bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, försäkringsförmedlare, övriga finansiella institut samt dylika parter (”Sparandeaktörer”) erbjuder, under vilka huvudsakliga villkor samt till vilka avgifter. Med stöd av denna information ska du sedan själv kunna ta vidare kontakt med den/de aktörer som du upplever ha de erbjudanden som du finner mest attraktiva. Webbplatsens besökare ska också kunna betygsätta Sparandeaktörer och lämna kommentarer avseende Sparandeaktörerna och deras tjänster. Mer information om Tjänsten finns att tillgå på Webbplatsen.
 2. AVTALS INGÅENDE
  1. Genom att kryssa i relevant ruta på Webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt Villkoren. Villkoren innehåller information gällande dina rättigheter enligt lag samt begränsningar i dessa rättigheter. Det innehåller även ett avsnitt om domstolars behörighet vid eventuell tvist.
 3. INDIVIDUELL FÖRHANDLINGSHJÄLP
  1. Bolaget tillhandahåller också en tjänst som består i att förhandla/diskutera tjänsteomfattning och arvodesnivåer med Sparandeaktörer åt vissa kunder som har efterfrågat sådan assistans. De närmare villkoren för denna assistans (hädanefter ”Individuell Förhandlingshjälp”), framgår av Bilaga A.
 4. ERSÄTTNING
  1. Bolaget tar inte ut någon ersättning från dig för Tjänsten om du inte önskat erhålla, och erhållit, Individuell Förhandlingshjälp enligt vad som specificeras i Punkt 3.1, i vilket fall bestämmelserna i Bilaga A ska tillämpas.
 5. KONTAKTER MED SPARANDEAKTÖRER VIA WEBBPLATSEN
  1. Den information som visas på Webbplatsen om specifika Sparandeaktörer innebär inte något samarbete mellan Bolaget och relevant Sparandeaktör. Även om Webbplatsens besökare kan betygsätta och kommentera Sparandeaktörer utifrån sina egna erfarenheter innebär det inte att Bolaget främjar eller rekommenderar produkter och tjänster från sådan Sparandeaktör.
  2. Du godkänner att Bolaget inte ansvarar för att den information som tillhandahållits från någon Sparandeaktör och som Bolaget visar på sin Webbplats eller i annan kommunikation är korrekt eller fullständig.
  3. Om du ingår ett avtal med en Sparandeaktör godkänner du att du granskar och är bunden av den Sparandeaktörens avtalsvillkor, dess sekretesspolicy samt alla andra regler och riktlinjer som gäller den Sparandeaktörens webbplats eller verksamhet. Din kommunikation med Sparandeaktörer sker på egen risk. Bolaget ansvarar inte i något avseende för eventuella åtgärder, underlåtenheter, fel, ansvar, garantier, regelöverträdelser, försumlighet eller någon annan skada till följd av din kommunikation med någon Sparandeaktör.
  4. Webbplatsen innehåller hyperlänkar till webbplatser som drivs av andra parter än Bolaget. Dessa hyperlänkar tillhandahålls bara som referens. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser och ansvarar inte för innehållet däri eller sekretessen och andra förfaranden för dessa webbplatser. Det är upp till dig att vidta försiktighetsåtgärder för att se till att de länkar du väljer eller programvara du hämtar (från Webbplatsen eller en annan webbplats) är fritt från sådant som virus, maskar, trojaner, skador och andra föremål av destruktivt slag. Vårt inkluderande av hyperlänkar till andra webbplatser innebär inga godkännanden av materialet på sådana webbplatser eller någon form av koppling till dem som driver dem.
 6. WEBBPLATSENS INNEHÅLL
  1. Bolaget agerar enligt principen om borttagning av material eller innehåll efter meddelande. Om du har klagomål eller invändningar mot material eller innehåll, inklusive användarkommentarer, som publiceras på Webbplatsen, eller om du anser att material eller innehåll som publiceras på Webbplatsen gör intrång på upphovsrättsskydd som du innehar, vänligen kontakta Bolaget omedelbart genom e-post på info@pluro.se. Bolaget kommer då att vidta rimliga åtgärder för att ta bort olagligt innehåll inom en rimlig tid.
  2. I de fall där Bolaget tillhandahåller uppgifter om kostnader/arvoden på Webbplatsen erbjuder vi den informationen endast i upplysande syfte. Bolaget garanterar inte på något sätt att informationen är korrekt, men eftersträvar att uppdatera felaktig information inom skälig tid efter att Bolaget fått kännedom därom. Bolaget ansvarar inte heller på något sätt för det innehåll eller de tjänster som tillhandahålls på tredje parts webbplatser.
 7. KUNDGENERERAT INNEHÅLL
  1. Du ger, genom att skicka in innehåll till Webbplatsen via mejl, publiceringar på Webbplatsen eller på annat sätt (”Innehåll”), Bolaget en icke-exklusiv, royalty-fri, oupphörlig, överförbar, oåterkallelig och helt vidarelicensierbar rätt att använda, reproducera, ändra, anpassa, översätta, distribuera, publicera, skapa härledda verk från och offentligt visa Innehåll över hela världen i valfritt nu känt eller senare skapat medium. Du godkänner och samtycker till att Innehåll är icke-konfidentiellt och allmänt tillgängligt.
  2. Bolaget redigerar eller kontrollerar inte alltid kommentarer som besökare publicerar eller distribuerar på Webbplatsen och är inte på något sätt ansvarigt eller ansvarsskyldigt för sådana kommentarer. Bolaget förbehåller sig ändå rätten att av vilken orsak som helst efter eget gottfinnande, utan föregående meddelande avlägsna vilka användar-kommentarer och/eller vilket webbplatsinnehåll som helst.
  3. Du accepterar uttryckligen att inte skapa, publicera, överföra, distribuera, lagra, skapa eller på annat sätt publicera något av följande via Webbplatsen:
   1. Innehåll som är falskt, oäkta, vilseledande, ärekränkande, nedsättande, obscent, trakasserande eller som förespråkar trakasserier av en annan person, hotfullt, kränkande avseende sekretess eller publiceringsrättigheter, provocerande, bedrägligt eller på annat sätt stötande,
   2. Innehåll som främjar rasism, bigotteri, hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller person,
   3. Innehåll som främjar rasism, bigotteri, hat eller fysisk skada av något slag mot någon grupp eller person,
   4. Innehåll som kan utgöra, uppmuntra, främja eller tillhandahålla instruktioner för olaglig verksamhet, brottsliga handlingar, utgöra grund för skadeståndsansvar, kränka rättigheterna för någon part i något land i världen eller som på annat sätt kan skapa ansvarsskyldighet eller bryta mot lokala, statliga, nationella eller internationella lagar,
   5. Innehåll som kan inkräkta på patent, affärshemligheter, upphovsrätt eller andra immateriella eller ägarrättigheter av någon part eller vara föremål för sekretess,
   6. Oönskad marknadsföring, massmeddelanden eller ”skräppost”, överföring av ”skräppost”, ”kedjebrev”, politiska kampanjer, annonser, tävlingar, lotterier eller lockkampanjer,
   7. Privat information från, eller om, någon tredje part, inklusive men inte begränsat till efternamn, adresser, telefonnummer, e-postadresser,
   8. Innehåll som innehåller, eller länkar till, sidor med virus, korrupt data eller på annat sätt skadliga, störande eller destruktiva filer,
   9. Innehåll som inte har något samband med ämnet för Webbplatsen, eller
   10. Innehåll eller länkar till material som, enligt Bolagets eget gottfinnande, strider eller riskerar att strida mot någon utav ovanstående delpunkter i denna Punkt 7.3.
 8. SAMTYCKEN/BEKRÄFTELSER
  1. Du samtycker till att:
   1. Bolaget får behandla personuppgifter i enlighet Bolagets vid var tid gällande integritetspolicy som finns tillgänglig på Webbplatsen (”Integritetspolicyn”),
   2. inte använda Webbplatsen eller dess innehåll i något kommersiellt syfte,
   3. inte ta fram, övervaka eller kopiera något innehåll eller någon information på denna Webbplats med hjälp av en robot, spindel, scraper eller annan automatisk metod eller manuell process utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd,
   4. inte bryta mot restriktionerna i något robotförbud på Webbplatsen eller kringgå andra åtgärder som syftar till att förhindra eller begränsa åtkomsten till Webbplatsen,
   5. inte vidta några åtgärder som lägger, eller enligt Bolagets bedömning kan lägga, en oskälig eller oproportionellt stor börda på Bolagets IT-infrastruktur,
   6. inte ”avbilda”, ”spegla” eller på annat sätt införliva någon del av Webbplatsen i en annan webbplats utan vårt föregående skriftliga tillstånd, och
   7. inte försöka ändra, översätta, anpassa, redigera, bryta ned, plocka isär eller använda baklängeskonstruktion på någon programvara som används av Bolaget i anslutning till Webbplatsen eller Tjänsten.
   8. Du bekräftar att du (i) inte är en person i politiskt utsatt ställning enligt 1 kap. 5 § punkt 7 enligt lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”PTL”), (ii) du är verklig huvudman enligt 1 kap. 5 § punkt 8 PTL, samt (iii) du inte är uppförd på någon av EU:s sanktionsförordningar.
 9. KUNDANSVAR
  1. Du ansvarar för att ersätta all skada och förlust (inklusive ren förmögenhetsskada samt indirekt skada) som drabbar Bolaget eller någon annan till följd av att du lämnar osanna bekräftelser eller försummar att uppfylla de skyldigheter som du har enligt dessa Villkor.
  2. Bolaget erbjuder inte finansiell rådgivning enligt lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter eller investeringsrådgivning enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller motsvarande rådgivning enligt någon annan dylik lag, med anledning av tillhandahållandet av Tjänsten eller annars. Du bör därför göra en egen bedömning av lämpligheten av eventuella avyttringar eller förvärv av finansiella instrument eller dylikt som du kan komma att genomföra vid ett eventuellt byte av Sparandeaktör eller dylikt. Du rekommenderas att ta kontakt med egna juridiska ombud och skatterådgivare innan sådana eventuella avyttringar eller förvärv sker.
 10. BOLAGETS RÄTTIGHETER M.M.
  1. Bolaget har rätt att helt eller delvis begränsa tillgängligheten av Tjänsten eller Webbplatsen i syfte att genomföra underhåll av teknisk utrustning eller avhjälpa tekniska fel. Bolaget kommer i den utsträckning som är möjligt att informera om planerade begränsningar av Tjänstens eller Webbplatsens tillgänglighet.
  2. Bolaget lämnar inga garantier till dig, varken avseende tillgängligheten till eller funktionaliteten av Tjänsten, Webbplatsen, Webbplatsens innehåll, eller något annat. Bolaget ansvarar således inte heller för någon skada eller förlust som orsakas dig eller någon annan med anledning av tillhandahållandet av Tjänsten, Webbplatsen, Webbplatsens innehåll, eller med anledning av begränsningar i möjligheten att använda Tjänsten, Webbplatsen eller Webbplatsens innehåll.
  3. Om Bolaget, trots Punkt 10.2, förklaras ansvarigt för förlust eller skada som uppstått på grund av, eller som på något sätt är kopplad till, användning av Webbplatsen eller Tjänsten, kommer Bolagets ansvar inte omfatta s.k. indirekta skador och inte överskrida ettusen svenska kronor (1 000 SEK).
 11. FORCE MAJEURE
  1. Bolaget ska inte heller ansvara, eller vara ersättningsskyldig, för någon brist eller försening avseende Bolagets åtaganden enligt Villkoren om bristen eller förseningen beror på omständighet utom Bolagets kontroll. Exempel på omständighet utom Bolagets kontroll är eldsvåda, översvämning eller annan naturkatastrof, dataintrång, annan brottslig verksamhet, krigshändelse, terroristattack, strejk, avbrott, störning eller dröjsmål i telefon-, internet- eller annan kommunikationsförbindelse, avbrott i allmänna kommunikationsmedel, olycka, explosion, lagbud eller myndighetsåtgärd, eller oroligheter på arbetsmarknaden eller dylikt.
 12. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  1. Om annat inte anges i dessa Villkor eller på Webbplatsen, har Bolaget, eller Bolagets licensgivare, samtliga immateriella och andra rättigheter, inklusive upphovsrätt och rättigheter till varumärke och know-how, till programvara, till Tjänsten och Webbplatsen.
  2. Du får inte utan Bolagets skriftliga samtycke distribuera, licensiera, modifiera, kopiera eller på annat sätt använda Webbplatsens innehåll (vilket innefattar, men inte är begränsat till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och/eller annat därtill hörande material) i vidare utsträckning än vad som krävs för att använda Tjänsten, om annat inte följer av tvingande lag. Du får heller inte låna ut, hyra ut eller på annat sätt tillgängliggöra Tjänsten (eller delar av Tjänsten), eller Webbplatsens innehåll, utan Bolagets föregående skriftliga godkännande.
 13. ÄNDRINGAR OCH UPPSÄGNING
  1. Du får inte utan Bolagets skriftliga samtycke distribuera, licensiera, modifiera, kopiera eller på annat sätt använda Webbplatsens innehåll (vilket innefattar, men inte är begränsat till, text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudfiler, digitala nedladdningar, objektkod, källkod och/eller annat därtill hörande material) i vidare utsträckning än vad som krävs för att använda Tjänsten, om annat inte följer av tvingande lag. Du får heller inte låna ut, hyra ut eller på annat sätt tillgängliggöra Tjänsten (eller delar av Tjänsten), eller Webbplatsens innehåll, utan Bolagets föregående skriftliga godkännande.
  2. Utöver vad som anges i övrigt i dessa Villkor, har Bolaget rätt att ensidigt ändra dessa Villkor. Information om större villkorsändringar kommer att lämnas via meddelande på Webbplatsen. Du rekommenderas att besöka Webbplatsen med jämna mellanrum för att gå igenom den senaste versionen av Villkoren.
  3. Bolagets kontaktuppgifter är följande: info@pluro.se.
  4. Dessa Villkor gäller mellan dig och Bolaget tills vidare och kan, i relation till Individuell Förhandlingshjälp, sägas upp med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid. Uppsägning från dig ska ske genom att du skickar meddelande per e-post till Bolaget på info@pluro.se.
 14. SEKRETESS
  1. Du och Bolaget förbinder sig att inte utan samtycke röja konfidentiell information avseende någon av parterna. Du är dock införstådd med och samtycker till att Bolaget kan komma att tillhandahålla information om dig till annan i syfte att fullgöra sina åtaganden i enlighet med dessa Villkor, samt att personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med Integritetspolicyn. Du är vidare införstådd med och samtycker till att Bolaget kommer att rapportera eventuella missbruk av Tjänsterna, brottslig verksamhet, bedrägliga eller olämpliga beteenden och/eller misstankar därom till polisen eller andra myndigheter.
 15. ÖVERLÅTELSE
  1. Du har inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan Bolagets skriftliga godkännande.
  2. Bolaget har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan ditt godkännande. Vidare har Bolaget rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt dessa Villkor.
 16. ÖVRIGT
  1. Dessa Villkor utgör (tillsammans med Integritetspolicyn) en fullständig reglering av de frågor som dessa Villkor berör.
  2. Du och Bolaget är överens om att om någon bestämmelse i dessa Villkor skulle befinnas ogiltig eller icke verkställbar ska bestämmelsen och övriga villkor i dessa Villkor gälla i tillåten utsträckning.
  3. Webbplatsen uppdateras inte alltid periodvis eller regelbundet och därmed kräver ingen lag att den registreras under utgivaransvar.
  4. Tidigare versioner av dessa Villkor arkiveras inte av Bolaget. Vi rekommenderar därför att du själv skriver ut och arkiverar äldre versioner av Villkoren.
  5. Bolaget förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa Villkor.
 17. KLAGOMÅL OCH TVISTER
  1. Klagomål kan lämnas skriftligen eller muntligen till Bolaget per 
e-post på info@pluro.se.
  2. Tvist mellan dig och Bolaget i anledning av dessa Villkor ska i första hand försöka lösas genom frivillig överenskommelse mellan dig och Bolaget. Om en frivillig överenskommelse inte kan nås kan tvisten, på din begäran, prövas enligt svensk lag av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om du är en konsument. Tvist kan också prövas av svensk allmän domstol, då med tillämpning av svensk lag. Användningen av Webbplatsen är inte tillåten i jurisdiktioner som inte kan ge verkan åt bestämmelserna i Villkoren, inklusive men inte begränsat till denna Punkt 17.2.
  3. Detta avsnitt 17 ska gälla även efter Tjänstens upphörande.

Bilaga A

 1. Tillämplighet
  1. Bestämmelserna i denna Bilaga A är tillämpliga på vad som i Villkorens Punkt 3.1 definieras som Individuell Förhandlingshjälp. Kunder som inte tillhandahålls Individuell Förhandlingshjälp av Bolaget kan följaktligen bortse från bestämmelserna i denna Bilaga A.
  2. Till den del en bestämmelse i denna Bilaga A avviker från vad som anges i Villkoren ska sådan bestämmelse, vad avser specifikt den Individuella Förhandlingshjälpen, äga tolkningsföreträde. Utöver häri angivna avvikelser eller tillägg från Villkoren ska Villkoren tillämpas fullt ut även på Individuell Förhandlingshjälp.
  3. När någon bestämmelse i denna Bilaga A hädanefter refererar till ”Villkoren” avser det Villkoren, inklusive bestämmelserna i denna Bilaga A.
 2. UTFÖRANDE AV TJÄNST
  1. Bolaget har rätt att neka till att utföra, eller avbryta, den Individuella Förhandlingshjälpen om (i) Bolaget på grund av någon omständighet relaterad till dig (såsom medborgarskap eller säte) orsakas eller kan komma att orsakas negativa skatterättsliga eller andra legala konsekvenser, (ii) du är omyndig eller av annan anledning saknar full rättshandlingsförmåga, (iii) du begår ett väsentligt brott mot Villkoren, eller (iv) Bolaget misstänker att du är inblandad i penningtvättsverksamhet eller annan olaglig verksamhet.
  2. Bolaget har rätt att hämta in samt begära, och du har en skyldighet att lämna, all den information och de handlingar som Bolaget behöver ha för att kunna fullgöra samtliga skyldigheter enligt lag och föreskrifter, inklusive men inte begränsat till uppgifter för att uppnå kundkännedom.
  3. Du är medveten om att Bolaget inte lämnar några garantier till dig, varken avseende att den Individuella Förhandlingshjälpen kommer att nå önskat resultat eller avseende något annat. Det varierar också från fall till fall hur lång tid det kan ta innan Bolaget är i en position att utvärdera resultatet av den Individuella Förhandlingshjälpen. Typ av tillhandahållen rådgivning, Sparandeaktörens samarbetsvilja/samarbetsförmåga och rättsläget är alla faktorer som kan påverka tidsförhållandet. Bolaget åtar sig att på din skäliga begäran ge dig relevanta uppdateringar om resultatet av den Individuella Förhandlingshjälpen.
 3. ERSÄTTNING
  1. Bolagets ersättning för den Individuella Förhandlingshjälpen utgår endast om Bolaget når framgång med förhandlingen åt dig (enligt kriterier överenskomna mellan Bolaget och dig innan förhandlingen påbörjas). Nivån på Bolagets ersättning framgår i förekommande fall av separat avtal mellan Bolaget och dig.
  2. Ersättningen kommer att faktureras Kunden, med betalningstid 15 dagar netto.
  3. Kunden kan vid försenad betalning av Ersättningen komma att debiteras påminnelseavgifter och dröjsmålsränta.
 4. DISTANSAVTALSLAGEN
  1. En Kund som utgör en konsument har enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”) rätt att inom fjorton (14) dagar från det att denne blev Kund ångra detta och därmed avregistrera sig från Tjänsten. Detta kan Kunden göra genom att inom denna period skicka ett meddelande därom per e-post till info@pluro.se. Ångerrätten gäller inte för sådana tjänster som redan utförts.
  2. I enlighet med Distansavtalslagen upplyser Bolaget Kunden om följande:
   Uppgift Hänvisning/Svar
   Bolagets namn, org. nummer, telefonnummer, adress och e-postadress och huvudsaklig verksamhet. Se Villkoren, Punkt 1.1 – 1.2 och Punkt 13.2.
   Ansvarig tillsynsmyndighet. Bolaget är inte registrerings- eller tillståndspliktigt och står därmed inte under någon myndighetstillsyn.
   Tjänstens huvudsakliga egenskaper Se Villkoren, Punkt 1.2 och Punkt 3.1.
   Tjänstens pris Se Bilaga A, Punkt 3.
   Betalningsvillkor Se Bilaga A, Punkt 3.
   Ångerrätt Se Bilaga A, Punkt 4.1.
   Tjänstens löptid Se Villkoren, Punkt 13.3.
   Kortaste giltighetstid för Kundens skyldigheter Se Bilaga A, Punkt 4.1 och Villkoren, Punkt 13.3.
   Uppsägningsvillkor Se Villkoren, Punkt 13.3.
   Tillämplig lag och tvistlösning Se Villkoren, Punkt 17.
   Tillvägagångssätt för klagomål och tvistlösning utanför domstol Se Villkoren, Punkt 17.1 – 17.2.
  3. Bolaget följer den svenska marknadsföringslagen (2008:486).
  4. Alla villkor och allt informationsmaterial tillhandahålls enbart på svenska och all kommunikation mellan Bolaget och dig sker på svenska.
 5. EXKLUSIVITET
  1. Bolaget har exklusivitet att utföra den Individuella Förhandlingshjälpen åt Kunden, vilket innebär att Kunden under avtalstiden inte kan ge någon annan part i uppdrag att utföra tjänster som liknar den Individuella Förhandlingshjälpen, utan Bolagets föregående skriftliga samtycke.
 6. EFFEKT AV UPPSÄGNING
  1. En uppsägning av avtalsförhållandet enligt Villkorens Punkt 13.3 påverkar inte de handlingar som ingåtts av Bolaget, eller de åtgärder som vidtagits av Bolaget, inom ramen för den Individuella Förhandlingshjälpen, vid tidpunkten för när uppsägningen under Villkorens Punkt 13.3 träder i kraft.